หน้าหลัก > กิจกรรม > โครงการภาคภาษาอังกฤษ > ค่ายภาษาอังกฤษ ปี 2563
ค่ายภาษาอังกฤษ ปี 2563

ผู้ดูแลเว็บ admin
9 พ.ย. 63 - 11 พ.ย. 63
ณ โรงแรมเพลย์ พลา บีช จังหวัดระยอง

โครงการภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จะจัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6  ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน  2563 ณ โรงแรมเพลย์ พลา บีช จังหวัดระยอง เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน