เพลงโรงเรียน


เพลงประจำโรงเรียน


  1. สาธิตมัธยม 

        คำร้อง ส. พริกบุญจันทร์   

        ทำนอง  ว. ปัทมะ

        ดาวน์โหลด

  2. ร่มโพธิ์ทอง    

        ดาวน์โหลด

  3. จัตวาสามัคคี      

        คำร้อง ศรีวรรณ สยามานนท์

        ทำนอง  ว. ปัทมะ

        ดาวน์โหลด

4. มาร์ชสุนันทา
        ดาวน์โหลด