กลุ่มจัดการความรู้ (Knowledge Management) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปี 2564


กลุ่มความรู้ การบริการนักเรียน องค์ความรู้เรื่อง
"การให้บริการสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"ปี 2565กลุ่มความรู้การบริการนักเรียน

- กลุ่มย่อยที่ 1 งานบริหาร  องค์ความรู้เรื่อง "การพัฒนากระบวนการด้านการเงิน"


กลุ่มย่อยที่ 2 งานวิชาการ องค์ความรู้เรื่อง "การให้บริการเอกสารหลักฐานทางการศึกษาแบบออนไลน์
 "

กลุ่มย่อยที่ 3  งานกิจการนักเรียน  องค์ความรู้เรื่อง การจัดกิจกรรมลูกเสือสำรองแบบออนไลน์ (ระดับช้ันประถมศึกษาปี ที่ 1- 3)

กลุ่มความรู้ กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง (คณะ โรงเรียนสาธิต) 
องค์ความรู้เรื่อง "กระบวนการบริหารจัดการพัสดุ"