ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


ดาวน์โหลดแบบคำร้อง


1. แบบคำร้องขอสอบแก้รายวิชาที่ได้ผลการเรียน 0  (วผ. 01)

วผ. 01 แบบคำร้องแก้ 0.pdf

2 แบบคำร้องขอสอบแก้รายวิชาที่ได้ผลการเรียน ร  (วผ. 02)

วผ. 02 แบบคำร้องแก้ ร.pdf

3. แบบคำร้องขอสอบแก้รายวิชาที่ได้ผลการเรียน มผ (วผ. 03)

วผ. 03 แบบคำร้องแก้ มผ.pdf

4. แบบคำร้องขอใบรับรอง (ปพ.7)

แบบคำร้องขอใบรับรอง (ปพ.7).pdf

5. แบบคำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

แบบคำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1).pdf

6. แบบคำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript)


แบบคำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript).pdf

7.  แบบคำร้องขอใบประกาศนียบัตร (ปพ.2)แบบคำร้อง ทบ 11 คำร้องขอใบประกาศนียบัตร (ปพ.2).pdf
8. แบบคำร้องขอใบรับรองความประพฤติแบบฟอร์มขอใบรับรองความประพฤติ.pdf
9. แบบคำร้องขอแก้ไขทะเบียนประวัตินักเรียนทบ-15-ขอแก้ไขทะเบียนประวัตินักเรียน.pdf