ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ


1. แบบคำร้องขอสอบแก้รายวิชาที่ได้ผลการเรียน 0  (วผ. 01)

วผ-01-แบบฟอร์มแก้-0.pdf

2 แบบคำร้องขอสอบแก้รายวิชาที่ได้ผลการเรียน ร  (วผ. 02)

วผ-02-แบบฟอร์มแก้-ร.pdf

3. แบบคำร้องขอสอบแก้รายวิชาที่ได้ผลการเรียน มผ (วผ. 03)

วผ-03-แบบฟอร์มแก้-มผ.pdf

4. แบบคำร้องขอใบรับรอง (ปพ.7)

แบบคำร้องขอใบรับรอง (ปพ.7).pdf

5. แบบคำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

แบบคำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1).pdf

6. แบบคำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript)


แบบคำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript).pdf