การขอรับบริการสำหรับนักเรียน


    เลือกหัวข้อเพื่อเข้าสู่การบริการสำหรับนักเรียน      

งานวิชาการ :  การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา


งานห้องสมุด : การขอรับหนังสือแบบเรียน


งานคอมพิวเตอร์:  การแจ้งปัญหาการใช้งาน SSRU Mail


งานการเงิน : การขอใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียนกรณีชำระล่าช้า


งานกิจการนักเรียน : การขอเบิกเงินช่วยเหลือกรณีประสบอุบัติเหตุ


คู่มือการขอรับบริการฉบับสมบูรณ์.pdf

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ งานบริการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
https://forms.gle/QcKgm9gyup1ybN177