กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
อาจารย์รุ่งทิวา  พงษ์จำปา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เว็บไซต์ : http://elsd.ssru.ac.th/rungtiwa_po

อาจารย์นันทินี  นักดนตรี
เว็บไซต์ : http://elsd.ssru.ac.th/nantinee_na


อาจารย์ธราพงษ์  ทองกระจ่าง
เว็บไซต์ : http://elsd.ssru.ac.th/tharapong_th/

อาจารย์เกียรติภูมิ  พาชื่น
เว็บไซต์ : http://elsd.ssru.ac.th/kiattiphoom_ph/

ผศ.อรวัฒนา เนียมอุทัย
(อาจารย์พิเศษ)