หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธมศึกษาตอนปลาย

  •                  โครงการภาคภาษาอังกฤษ EP (English Program) เรียนภาษาหลัก 8 กลุ่มสาระเป็นภาษาอังกฤษและเรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดสอนทั้งหมด 2 แผนการเรียนด้วนกัน
    •                            แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
  •                            แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
  •                  โครงการความเป็นเลิศทางภาษา GEP (Gifted English Program) เรียนภาษากับเจ้าของภาษา (Native speaker) และเรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่ 3 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดสอนทั้งหมด 3 แผนการเรียนด้วยกัน ได้แก่
  •                            แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
  •                            แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
  •                            แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน