กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อาจารย์สุชาติ  นิลสำราญจิต
รักษาการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
http://elsd.ssru.ac.th/suchat_ni
อาจารย์มัลลิกา  ปาละโชติ
อาจารย์ปิยะพงษ์  ทวีพงษ์

http://elsd.ssru.ac.th/piyapong_ta
อาจารย์ภาวิณี  รัตนคอน

http://elsd.ssru.ac.th/pawinee_raอาจารย์เพ็ญนภา  หมีโต

http://elsd.ssru.ac.th/pennapha_me
อาจารย์ปัทมาภรณ์  แก้วคงคา

http://elsd.ssru.ac.th/pattamaporn_ka

อาจารย์ยุทธนา  รัตนสุวรรณ

http://elsd.ssru.ac.th/yuttana_ru
อาจารย์ชลธิชา  เก็นซ์
(English Program)

http://elsd.ssru.ac.th/chonthicha_ge/อาจารย์อัจฉรา  วงษ์สวรรค์
(English Program)

http://elsd.ssru.ac.th/ajchara_vo/