รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา2561รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา2561

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1


1. เด็กชายบุตรชาย          
บุนนาค
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
2. เด็กชายปุรเชษฐ์
ขันทอง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
3. เด็กชายพชร
สุวรรณทรรภ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
4. เด็กชายนาวี
รังสิกลัส
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
5. เด็กหญิงฟ้าสีฟ้า
อบอาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
6. เด็กชายสิรธีร์
สืบสาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
7. เด็กหญิงปาลิตา
พิมพ์เสน        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
8.. เด็กชายวรรธนวรรธน์
คำมีศรีสุข
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5
9. เด็กหญิงชุติมา
เอื้ออุดมสถาพร  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


1. เด็กหญิงทักษวดี  
ชอบจิตต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
2. เด็กหญิงชาลิสา
หงส์โพธิพันธ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
3. เด็กหญิงสุชาวี
พานตะสี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
4. เด็กชายณชนก    
กลัดสำเนียง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
5. เด็กหญิงณภสร
ลาภประกอบกิจ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
6. เด็กชายจิรายุ  
กูรมะโรหิต      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
7. เด็กหญิงญาณิศา
อุ่นจิตต์พันธุ์    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
8. เด็กชายปรัชญา  
สว่างอารมณ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
9. เด็กหญิงอัจจิมา
สิมมา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
10. เด็กชายวิวัศน์
เอื้อทยา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5
11. เด็กหญิงฤดีลักษณ์  
อุดมผล    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


1. เด็กหญิงรัชนารี
สุวรรณโนภาส  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
2. เด็กหญิงพริมา
กลิ่นสุคนธ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
3. เด็กหญิงดรัลรัตน์
วัยวัฒน์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
4. นายจิรภัทร
พุ่มชื่น  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
5. นางสาวณุทยา
งามสะอาด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
6. เด็กชายธนา
เสงี่ยมโคกกรวด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
7. เด็กหญิงปพิชญา
เข็มลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


1. นายณภัทร
มยุเรศ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
2. นายภูริทัตย์
จารุพงศ์        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
3. นายปริวรรต
พิชัย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
4. นายนนทกร
แก้วบุญทอง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
5. นายรชาธร
คล้ายสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
6. นางสาวชนาพร
ถึกไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
7. นางสาวสาริศา
เผือกพูล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
8. นางสาวสุวิชญา
สิงห์แก้ว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
9. นายร่มฟ้า
เป็นสุข
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
10. นางสาวธัญธิดา
บุญยศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


1. นายภัทรสันติ์
ตั้งสะสม        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
2. นายพรพลัง  
สุรโชคสิริพร    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
3. นางสาวอัญชุลี  
ชมพูนิช
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
4. นายบวรนันท์
งิมขุนทด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
5. นางสาวปารีณา  
พรเฉิดฉาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
6. นายรณกฤต
ศรีบุญรอด      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
7. นางสาวชนิสรา  
พิมพ์ประสิทธิ์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
8. นางสาวรุจรวี
ปฏิภาณจำรัส  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
9. นายวุฒินันท์
สวัสดิพรพัลลภ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
10. นายกานตพงศ์
กรณโสภณพันธ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
11. นางสาวณชนันท์  
เลิศรักตระกูล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
12. นายกฤติน
ศุขสถาน        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
13. นาวสาวอาทิตยา
อรรถมงคลชัย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


1. นายธนธร
นิลขาว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
2. นางสาวอรณิช
สมสมัย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
3. นางสาวญาณิศา
วัฒนาศิริวิโรจน์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
4. นางสาวณัชชา
จิรโชติรวี        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
5. นายปฏิญญา    
ตรีรัตนวารีสิน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
6. นายธนดล
เต้พันธ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
7. นางสาวกันยา
แก้วเหล็ก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
8. นางสาวปัณณพร
สายเพชร        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6


ดาวน์โหลด  นักเรียนประพฤติดีคนดี.pdf