แผนยุทธศาสตร์


แผนยุทธศาสตร์

    ยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาคุณภาพชั้นนำ

    ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างผลงานวิชาการการและสังคมแห่งการเรียนรู้

    ยุทธศาสตร์ที่ 3  ขยายการยกย่องระดับชาติและนานาชาติ


ดาวน์โหลด  แผนยุทธศาสตร์ ระยะเวลา 5 ปี  (พ.ศ.2565 - 2569)


การรับรู้และเข้าใจทิศทางของ รร.สาธิต ปีงบประมาณ 2564 รอบที่1.pdf