ยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างผลงานวิชาการการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ