กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

อาจารย์วรรณา  หกประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เว็บไซต์อาจารย์ : http://elsd.ssru.ac.th/wanna_ho
อาจารย์ศิริพรรณ  คล้ายคลึง
เว็บไซต์อาจารย์ : http://elsd.ssru.ac.th/siriphan_kl


อาจารย์ชนกนาถ  แสงทอง
เว็บไซต์อาจารย์
http://elsd.ssru.ac.th/chanoknard_sa

อาจารย์กิตติธัช จรัสเลิศวงศ์
เว็บไซต์อาจารย์
http://elsd.ssru.ac.th/kittitat_ja/

อาจารย์สมบัติ  อุทาวัน(English Program)
เว็บไซต์อาจารย์ :http://elsd.ssru.ac.th/sombat_ut/
อาจารย์นวลมรกต  ทวีทอง(English Program)
เว็บไซต์อาจารย์ :http://elsd.ssru.ac.th/nualmorakot_ta/

อาจารย์กานต์ธิดา  เหมือนสุดใจ(English Program)
เว็บไซต์อาจารย์
http://elsd.ssru.ac.th/karntida_mu/