กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อาจารย์วรรณา  หกประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เว็บไซต์อาจารย์ : http://elsd.ssru.ac.th/wanna_ho

อาจารย์ศิริพรรณ  คล้ายคลึง

เว็บไซต์อาจารย์ : http://elsd.ssru.ac.th/siriphan_kl


อาจารย์ชนกนาถ  แสงทอง

เว็บไซต์ http://elsd.ssru.ac.th/chanoknard_sa
อาจารย์กิตติธัช จรัสเลิศวงศ์

เว็บไซต์
http://elsd.ssru.ac.th/kittitat_ja/

อาจารย์สมบัติ  อุทาวัน
(English Program)
เว็บไซต์อาจารย์ :
http://elsd.ssru.ac.th/sombat_ut/

อาจารย์นวลมรกต  ทวีทอง
(English Program)
เว็บไซต์อาจารย์ :
http://elsd.ssru.ac.th/nualmorakot_ta/