กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

อาจารย์วรรณา  หกประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เว็บไซต์อาจารย์ : http://elsd.ssru.ac.th/wanna_ho

อาจารย์กิตติธัช จรัสเลิศวงศ์
เว็บไซต์อาจารย์
http://elsd.ssru.ac.th/kittitat_ja/

อาจารย์วสุธร  อภิวัฒน์พงค์
เว็บไซต์อาจารย์
http://elsd.ssru.ac.th/wasuthorn_ap/
อาจารย์อินทรดารา เชื่องดี
เว็บไซต์อาจารย์
http://elsd.ssru.ac.th/intharadara_ch/
อาจารย์สมบัติ  อุทาวัน(English Program)
เว็บไซต์อาจารย์ :http://elsd.ssru.ac.th/sombat_ut/
อาจารย์นวลมรกต  ทวีทอง(English Program)เว็บไซต์อาจารย์ :http://elsd.ssru.ac.th/nualmorakot_ta/
อาจารย์กานต์ธิดา  เหมือนสุดใจ(English Program)
เว็บไซต์อาจารย์
http://elsd.ssru.ac.th/karntida_mu/