คณะผู้บริหารโรงเรียน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

อาจารย์ชูฉกาจ  ชูเลิศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร


อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  ศรีมา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ผศ.ธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

อาจารย์ระยอง  ก้านดอกไม้
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน


อาจารย์สุชาติ  นิลสำราญจิต
รองผู้อำนวยการฝ่ายโครงการภาคภาษาอังกฤษ


อาจารย์ ดร.ภูวิชญ์  งิ้วลาย
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โครงการภาคภาษาอังกฤษ
อาจารย์นันทินี  นักดนตรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายทะเบียนและวัดผล


อาจารย์โสภาพรรณ  เวชากุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ


อาจารย์ ดร.บัวลักษณ์  เพชรงาม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
โครงการภาคภาษาอังกฤษ
อาจารย์นวลมรกต  ทวีทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
โครงการภาคภาษาอังกฤษ
อาจารย์ปัทมาภรณ์  แก้วคงคา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ