นักเรียนระดับชั้น ม.6 ที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ระบบ TCAS รอบ 1/1 และนักเรียนที่ได้ทุนต่อต่างประเทศ