คู่มือปฏิบัติงาน


งานบริหาร

คู่มือกระบวนการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไปและงานธุรการ e-office.pdf



คู่มือการล้างเครื่องปรับอากศ ใส้กรองอากาศ.pdf



คู่มือการดึงข้อมูลการชำระเงินของผู้ปกครองหรือนักเรียนจากระบบชำระเงินของธนาคาร.pdf



คู่มือขั้นตอนและกระบวนการการติดต่อประสานงานภายในหน่วยงาน.pdf



คู่มือการทำใบประกอบวิชาชีพ ๕ ปี ของครูชาวต่างประเทศ.pdf



คู่มือบันทึกการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf



คู่มือการดำเนินงานสำหรับบุคลากรที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานใหม่ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.pdf


งานวิชาการ

คู่มืองานรับรองการตรวจสอบวุฒิการศึกษา.pdf



คู่มือปฏิบัติงานรับเอกสารคำร้องต่างๆ  การลาพักการเรียน กรณีนักเรียนแลกเปลี่ยน.pdf



คู่มือการเตรียมชุดปฏิบัติการทดลองสาหรับการเรียนการสอน.pdf



คู่มือการจัดทำระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์.pdf


งานกิจการนักเรียน

คู่มือการปฏิบัติงานของผุ้ประกอบอาหารโครงการอาหารกลางวัน.pdf



คู่มือการสรรหาและขั้นตอนงานปฐมพยาบาลเบื้องต้น.pdf



คู่มือขั้นตอนการใช้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด.pdf


งานแผนงานและประกันคุณภาพ
คู่มือปฏิบัติงานประกันคุณภาพ.pdf