คู่มือปฏิบัติงาน


งานบริหาร

คู่มือการดำเนินงานและขั้นตอนการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ65.pdfคู่มือกระบวนการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไปและงานธุรการ e-office.pdfคู่มือการล้างเครื่องปรับอากศ ใส้กรองอากาศ.pdfคู่มือการดึงข้อมูลการชำระเงินของผู้ปกครองหรือนักเรียนจากระบบชำระเงินของธนาคาร.pdfคู่มือขั้นตอนและกระบวนการการติดต่อประสานงานภายในหน่วยงาน.pdfคู่มือการทำใบประกอบวิชาชีพ ๕ ปี ของครูชาวต่างประเทศ.pdfคู่มือบันทึกการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdfคู่มือการดำเนินงานสำหรับบุคลากรที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานใหม่ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.pdf


งานวิชาการ

คู่มือ ความปลอดภัยการทำงานในห้องปฏิบัติการ.pdfคู่มือการปฏิบัติงาน- การจัดทำระบบบันทึกการสอนรูปแบบออนไลน์.pdfคู่มือการปฏิบัติงาน - การจัดทำสรุปบันทึกการสอนออนไลน์.pdfคู่มือปฏิบัติงานรับเอกสารคำร้องต่างๆ-การขอกลับเข้าศึกษา กรณีนักเรียนแลกเปลี่่ยน .pdfคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง งานบันทึกทะเบียนประวัตินักเรียน .pdfคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง งานลงทะเบียนเรียน.pdf.pdfคู่มืองานรับรองการตรวจสอบวุฒิการศึกษา.pdfคู่มือปฏิบัติงานรับเอกสารคำร้องต่างๆ  การลาพักการเรียน กรณีนักเรียนแลกเปลี่ยน.pdfคู่มือการเตรียมชุดปฏิบัติการทดลองสาหรับการเรียนการสอน.pdfคู่มือการจัดทำระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์.pdf


งานกิจการนักเรียน

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร.pdfคู่มือการปฏิบัติงานของผุ้ประกอบอาหารโครงการอาหารกลางวัน.pdfคู่มือการสรรหาและขั้นตอนงานปฐมพยาบาลเบื้องต้น.pdf

งานแผนงานและประกันคุณภาพ
คู่มือปฏิบัติงานประกันคุณภาพ.pdf