กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อาจารย์ศราวุฒิ  แย้มดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพละเทคโนโลยี 
เว็บไซต์ : http://elsd.ssru.ac.th/sarawut_yaอาจารย์ ดร.สุดารัตน์  ศรีมา
เว็บไซต์ : http://elsd.ssru.ac.th/sudarat_sr

อาจารย์ณัฐสันต์  สินธุชัยภาคเสรี
เว็บไซต์ :  http://elsd.ssru.ac.th/nutthasun_siอาจารย์สาวิตรี  ผิวงาม
เว็บไซต์ : http://elsd.ssru.ac.th/sawitree_ph