หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายชื่อนักเรียนคนดีศรีสุนันทาประจำปีการศึกษา 2562
รายชื่อนักเรียนคนดีศรีสุนันทาประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-11-25 10:35:17

รายชื่อนักเรียนคนดีศรีสุนันทาประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


1. เด็กหญิงทักษวดี                ชอบจิตต์                               

2. เด็กหญิงชาลิสา                 หงส์โพธิพันธุ์                              

3. นายณชนก                         กลัดสำเนียง                                   

4. นายจิรายุ                            กูรมะโรหิต                                    

5. นายปรัชญา                        สว่างอารมณ์                               

6. นางสาวฤดีลักษณ์             อุดมผล                            

7. นางสาวปพิชญา                 เข็มลาย                          

8. นายภูริทัตย์                        จารุพงศ์                                   

9. นางสาวอัญชุลี                   ชมภูนิช                                     

10. นางสาวปารีณา                พรเฉิดฉาย                             

11.  นางสาวชนิสรา                  พิมพ์ประสิทธิ์                              

12. นายกฤติน                         ศุขสถาน                                


 * นักเรียนที่ได้รับรางวัลคนดีศรีสุนันทา จะได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล จากประธานพิธี

Download