กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

อาจารย์ ดร.บัวลักษณ์  เพชรงาม
รักษาการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เว็บไซต์ http://elsd.ssru.ac.th/bualak_na

อาจารย์ภาคภูมิ  คล้ายทอง
เว็บไซต์ http://elsd.ssru.ac.th/paakpoom_kl


อาจารย์จารุวัลย์  พิมผนวช
เว็บไซต์  http://elsd.ssru.ac.th/jaruwan_pi

อาจารย์นงค์นภา  อาจทวีกูล
เว็บไซต์ http://elsd.ssru.ac.th/nongnapha_ar/

อาจารย์มธุมิส  สมานทรัพย์
เว็บไซต์  http://elsd.ssru.ac.th/matumit_sa