กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอาจารย์ ดร.บัวลักษณ์  เพชรงาม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เว็บไซต์  http://elsd.ssru.ac.th/bualak_na/

อาจารย์นงนภา  อาจทวีกูล
เว็บไซต์ http://elsd.ssru.ac.th/nongnapha_arอาจารย์ภาคภูมิ  คล้ายทองเว็บไซต์ http://elsd.ssru.ac.th/paakpoom_k l

อาจารย์ณัฐวุฒิ  จิโนวัฒน์
เว็บไซต์ http://elsd.ssru.ac.th/nattawut_ji/