ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญาของโรงเรียน

                   "ทรงปัญญา  ศรัทธาธรรม นำสังคม"

          ทรงปัญญา      คือ        มุ่งมั่นในการเสริมสร้างภูมิปัญญาและเป็นแหล่งภูมิปัญญาสำหรับทุกคนเพื่อการรู้แจ้งตามความเป็นจริง และใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

          ศรัทธาธรรม      คือ       มุ่งมั่นในการให้ทุกคนเป็นผู้ประพฤติธรรม  มีความซื่อสัตย์เสียสละและอดทนอดกลั้น พร้อมทั้งมีจรรยาวิชาชีพที่รับผิดชอบต่อสังคม

          นำสังคม          คือ       มุ่งมั่นให้ทุกคนใส่ใจในปัญหาสังคม และมีส่วนช่วยเหลือหรือนำให้สังคมหลุดพ้นจากปัญหาและพัฒนาสู่ความสันติ และยั่งยืน


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

           "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัสวนสุนันทา สถานศึกษาคุณภาพชั้นนำสู่สากล"                      

พันธกิจของโรงเรียน

         ๑. จัดการศึกษาเพื่อสร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพระดับแนวหน้าตรงตามความต้องการของสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้อยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข

         ๒. พัฒนาศักภาพครูให้มีความป็นครูมืออาชีพที่ตอบสนองต่อการปฏิรูปการศึกษาสู่สังคมโลกและเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม

         ๓. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปรงในสังคมปัจจุบันที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

         ๔. จัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้มีคุณภาพและเป็นครูต้นแบบครู ตอบสนองความต้องการของสังคม

         ๕. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและสืบสานความเป็นชาววัง เผยแพร่สู่สากล