ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญาของโรงเรียน

                   "ทรงปัญญา  ศรัทธาธรรม นำสังคม"

          ทรงปัญญา      คือ        มุ่งมั่นในการเสริมสร้างภูมิปัญญาและเป็นแหล่งภูมิปัญญาสำหรับทุกคนเพื่อการรู้แจ้งตามความเป็นจริง และใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

          ศรัทธาธรรม      คือ       มุ่งมั่นในการให้ทุกคนเป็นผู้ประพฤติธรรม  มีความซื่อสัตย์เสียสละและอดทนอดกลั้น พร้อมทั้งมีจรรยาวิชาชีพที่รับผิดชอบต่อสังคม

          นำสังคม          คือ       มุ่งมั่นให้ทุกคนใส่ใจในปัญหาสังคม และมีส่วนช่วยเหลือหรือนำให้สังคมหลุดพ้นจากปัญหาและพัฒนาสู่ความสันติ และยั่งยืน


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

                "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแหล่งการศึกษาคุณภาพชั้นนำสู่สากล"

                      คำว่า "ชั้นนำ" หมายถึง ความเป็นผู้นำในด้านดังต่อไปนี้

                      ๑.  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และเห็นคุณค่าของความเป็นชาววังสวนสุนันทา

                      ๒.  ด้านการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ โรงเรียนมีการบริหารจัดการเชิงคุณภาพโดยกำหนด โครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนบรรลุตาม วิสัยทัศน์

                      ๓.  ด้านสังคม โรงเรียนร่วมมือกับทุกภาคส่วนพัฒนาการจัดการศึกษาให้พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

พันธกิจของโรงเรียน

         ๑. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงตามความต้องการของสังคมยุค       เศรษฐกิจฐานความรู้อยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข

         ๒. พัฒนาศักยภาพครูให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่ตอบสนองต่อการปฏิรูปการศึกษาสู่สังคมโลกและเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม

         ๓. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปรงในสังคมปัจจุบันที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

         ๔. จัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้มีคุณภาพและเป็นครูต้นแบบครูตอบสนองความต้องการของสังคม