กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อาจารย์น้ำผึ้ง  ชูเลิศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
http://elsd.ssru.ac.th/nampung_ch
อาจารย์ชูฉกาจ  ชูเลิศ

http://elsd.ssru.ac.th/chuchakaj_ch

อาจารย์โสภาพรรณ เวชากุล

http://elsd.ssru.ac.th/sopaphan_ve

อาจารย์ณัฏฐาภรณ์  ศรีชนะ

http://elsd.ssru.ac.th/nattaporn_sr

อาจารย์อลงกต  วงศ์ศรียา
อาจารย์พิชญา  วุฒิพฤกษ์

http://elsd.ssru.ac.th/pichaya_vo