หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น


หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

  •                  โครงการภาคภาษาอังกฤษ EP (English Program)    เรียนภาษาหลัก 8 กลุ่มสาระเป็นภาษาอังกฤษและเรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่ 3 และมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เป็นจุดเน้นของโรงเรียน เช่น English Through Movies , English Discovery , English tour Guide , Extra Mathematics เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดค่ายภาษาอังกฤษ การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ และการทัศนศึกษานอกสถานที่  เป็นต้น
  •                  โครงการความเป็นเลิศทางภาษา GEP (Gifted English Program) หรือภาคปกติ เรียนภาษากับเจ้าของภาษา (Native speaker) และเรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่ 3  ส่วนวิชาอื่นๆ ยังคงเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เป็นจุดเน้นของโรงเรียน เช่น English Through Movies กิจกรรมค้นคว้าอิสระ กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ เป็นต้น โดยใช้ตำราเสริมเป็นภาษาอังกฤษใน 3 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ