คณะผู้บริหารโรงเรียน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

อาจารย์ชูฉกาจ  ชูเลิศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอาจารย์ ดร.สุดารัตน์  ศรีมา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการอาจารย์ธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพอาจารย์ระยอง  ก้านดอกไม้
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
อาจารย์สุชาติ  นิลสำราญจิต
รองผู้อำนวยการฝ่ายโครงการภาคภาษาอังกฤษ


อาจารย์ ดร.ภูวิชญ์  งิ้วลาย
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โครงการภาคภาษาอังกฤษ

อาจารย์นันทินี  นักดนตรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายทะเบียนและวัดผล


อาจารย์โสภาพรรณ  เวชากุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ


อาจารย์ ดร.บัวลักษณ์  เพชรงาม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
โครงการภาคภาษาอังกฤษ
อาจารย์นวลมรกต  ทวีทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
โครงการภาคภาษาอังกฤษ