งานการเงิน : การขอใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียนกรณีชำระล่าช้า


ดาวน์โหลดเอกสาร
-  แบบคำร้อง  ขอใบแจ้งชำระ.pdf

คู่มือการขอรับบริการฉบับสมบูรณ์.pdf

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ งานบริการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
https://forms.gle/QcKgm9gyup1ybN177


งานบริการอื่น
งานวิชาการ : การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา

งานห้องสมุด : การขอรับหนังสือแบบเรียน


งานคอมพิวเตอร์:  การแจ้งปัญหาการใช้งาน SSRU Mail

งานกิจการนักเรียน : การขอเบิกเงินช่วยเหลือกรณีประสบอุบัติเหตุ