งานคอมพิวเตอร์: การแจ้งปัญหาการใช้งาน SSRU Mail


นักเรียนลืมรหัสผ่านหรือไม่สามารถเข้าใช้งานได้ แจ้งผ่าน link
https://forms.gle/4f7fStws6yVb2Amp6

คู่มือการขอรับบริการฉบับสมบูรณ์.pdf

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ งานบริการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
https://forms.gle/QcKgm9gyup1ybN177


งานบริการอื่น
งานวิชาการ : การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา

งานห้องสมุด : การขอรับหนังสือแบบเรียน


งานการเงิน : การขอใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียนกรณีชำระล่าช้า

งานกิจการนักเรียน : การขอเบิกเงินช่วยเหลือกรณีประสบอุบัติเหตุ