งานวิชาการ : การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา

กรอกแบบคำรองขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษาออนไลน์  https://forms.gle/F7UPAjSsxNA317Sh7

ดาวน์โหลดแบบคำร้อง
- แบบคำร้อง ทบ 11 คำร้องขอใบประกาศนียบัตร (ปพ.2).pdf
- แบบคำร้อง ทบ 12 ขอระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1).pdf
- แบบคำร้อง ทบ 13 คำร้องขอหนังสือรับรอง (ปพ.7).pdf
- แบบคำร้อง  ทบ 14 คำร้องขอระเบีนยแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript).pdf
- แบบคำร้อง ทบ15 คำร้องขอแก้ไขทะเบียนประวัตินักเรียน.pdf

คู่มือการขอรับบริการฉบับสมบูรณ์.pdf

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ งานบริการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
https://forms.gle/QcKgm9gyup1ybN177


งานบริการอื่น
งานห้องสมุด : การขอรับหนังสือแบบเรียน


งานคอมพิวเตอร์ : การแจ้งปัญหาการใช้งาน SSRU Mail

งานการเงิน : การขอใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียนกรณีชำระล่าช้า

งานกิจการนักเรียน : การขอเบิกเงินช่วยเหลือกรณีประสบอุบัติเหตุ