รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562


ระดับชั้น ม.1

รางวัลที่ชื่อ - สกุลโครงการระดับชั้นเกรดเฉลี่ยสะสม
1ด.ช.ชยุตนิวาศะบุตรEPม.1/13.98
2ด.ญ.ณัฐกฤตาวิไลพิชญ์EPม.1/13.96
3ด.ญ.เอื้ออังกูรอมรวรพักตร์EPม.1/13.92

1ด.ช.ญาณวุฒิอปริมาณGEPม.1/33.99
2ด.ญ.นิชาภัสอลงกรณ์โชติกุลGEPม.1/33.97
3ด.ญ.ณัฐณิชาสถาพรพูนผลGEPม.1/33.96


ระดับชั้น ม.2

รางวัลที่
ชื่อ - สกุลโครงการ
ระดับชั้น
เกรดเฉลี่ยสะสม

1

ด.ช.บุตรชายบุนนาค

EP

ม.2/1

3.97

2

ด.ญ.ภัทรกรทรงวรัชญ์

EP

ม.2/1

3.95

3

ด.ช.สุวิจักขณ์สุขวรรณ

EP

ม.2/1

3.94


1

ด.ญ.ฟ้าสีฟ้าอบอาย

GEP

ม.2/3

4.00

2

ด.ญ.ธัญญรัญญ์ธนวัตเธียรสิน

GEP

ม.2/3

3.99

2

ด.ญ.ณัชชาดุลย์วารีทรัพย์

GEP

ม.2/3

3.99

2

ด.ญ.ชมพูนุทคำบุญเรือง

GEP

ม.2/3

3.99

3

ด.ญ.พิชญาช้างเอี่ยม

GEP

ม.2/3

3.98


ระดับชั้น ม.3

รางวัลที่
ชื่อ - สกุลโครงการระดับชั้น
เกรดเฉลี่ยสะสม

1

น.ส.ทักษวดีชอบจิตต์

EP

ม.3/1

3.99

2

ด.ญ.เมรียาตุ้มกลีบ

EP

ม.3/1

3.95

3

น.ส.นภสรลาบประกอบกิจ

EP

ม.3/2

3.92


1

ด.ญ.ศิรภัสร์อึ่งป่อง

GEP

ม.3/3

3.98

1

ด.ญ.กานต์ธีรารัตนาจารย์

GEP

ม.3/3

3.98

2

ด.ญ.ญาณิศาอุ่นจิตต์พันธุ์

GEP

ม.3/3

3.96

3

น.ส.กัลยณภัทรถิ่นทัพไทย

GEP

ม.3/3

3.95


ระดับชั้น ม.4

รางวัลที่
ชื่อ - สกุลโครงการ
ระดับชั้น
เกรดเฉลี่ยสะสม

1

น.ส.จิราสุ์คณา

EP

ม.4/1

3.98

2

น.ส.พริมากลิ่นสุคนธ์

EP

ม.4/1

3.94

2

น.ส.ชนม์สิตาหงษ์อนุรักษ์

EP

ม.4/1

3.94

3

น.ส.มนรวีเธียรวงศ์เสถียร

EP

ม.4/1

3.93


1

น.ส.บุญพิมลโนนจันทร์

GEP

ม.4/6

3.95

2

น.ส.พีรนันท์เมธสวัสดิ์

GEP

ม.4/6

3.93

3

น.ส.วราลีหลาบมาลา

GEP

ม.4/6

3.92


ระดับชั้น ม.5

รางวัลที่
ชื่อ - สกุลโครงการระดับชั้น
เกรดเฉลี่ยสะสม

1

น.ส.ณสิกาญจน์ปทุมทิพย์ธนนท์

EP

ม.5/2

3.97

2

นายภูริทัตย์จารุพงศ์

EP

ม.5/1

3.77

3

น.ส.พิชามญชุ์เมธาพฤทธิ์

EP

ม.5/1

3.75


1

น.ส.นภัสวรรณเกียรติสาโรจน์

GEP

ม.5/5

3.94

1

น.ส.ปิยะนันท์จูมสีมา

GEP

ม.5/3

3.94

2

น.ส.ณัฐณิชาเมืองชู

GEP

ม.5/3

3.91

2

นายเกริกชัยกอบัวแก้ว

GEP

ม.5/3

3.91

3

นายรชาธรคล้ายสอน

GEP

ม.5/3

3.87


ระดับชั้น ม.6

รางวัลที่ชื่อ - สกุลโครงการระดับชั้นเกรดเฉลี่ยสะสม
1นายพรพลังสุรโชคสิริพรEPม.6/13.96
2น.ส.ปัณฑิตามนูพรประภาEPม.6/23.89
2น.ส.สุพรรณรัศมิ์วงศ์สรรพสาครEPม.6/13.89
3นายภัทร์สันติ์ตั้งสะสมEPม.6/13.87

1นายกานตพงศ์กรณโสภณพันธ์GEPม.6/44.00
2น.ส.มณธราเกียรติเรืองชัยGEPม.6/33.99
2น.ส.ปารีณาพรเฉิดฉายGEPม.6/33.99
3น.ส.อาทิตยาอรรถมงคลชัยGEPม.6/63.95
3น.ส.วรกานต์ตาเขียวGEPม.6/63.95


* หมายเหตุ  นักเรียนที่ได้รับรางวัลรับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563  ในกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2563