โครงการสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาตอนต้น


โครงสร้างรายวิชา กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

วิชาคหกรรม
วิชางานประดิษฐ์

โครงการสอน คหกรรม ม.ต้น.pdf


โครงการสอน งานประดิษฐ์ ม.ต้น.pdf