ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ


เอกสารข้อมูลฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

        1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพปีการศึกษา-2561.pdf

           2. นโยบายประกันคุณภาพปีการศึกษา-2561.pdf

           3. เป้าหมายการประกันคุณภาพปีการศึกษา2561.pdf

 

แบบฟอร์มโครงการ

        1. แบบฟอร์มสรุปโครงการ.docx

           2. แบบฟอร์มเสนอโครงการ-สาธิต.docx