รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561


ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

โครงการ

ชั้น

เกรดเฉลี่ย

สะสม

1

ด.ช.สุวิจักขณ์       สุขวรรณ

EP

1/1

4.00

2

ด.ช.บุตรชาย        บุนนาค

EP

1/1

4.00

3

ด.ญ.ภัทรกร        ทรงวรัชญ์

EP

1/1

3.99

4

ด.ญ.สุชญา         ธาราศิริสกุล

EP

1/2

3.93

5

ด.ญ.ฟ้าสีฟ้า        อบอาย

GEP

1/3

4.00

6

ด.ญ.ธัญญรัญญ์   ธนวัตเธียรสิน

GEP

1/3

3.99

7

ด.ญ.ณัชชา         ดุลย์วารีทรัพย์

GEP

1/3

3.99

8

ด.ญ.ชมพูนุท        คำบุญเรือง

GEP

1/3

3.99

9

ด.ญ.พิมพ์ลภัส      กล่ำสมบัติ

GEP

1/3

3.97

10

ด.ญ.ทักษวดี        ชอบจิตต์

EP

2/1

3.99

11

ด.ญ.มนัสนันท์      พิรุณจินดา

EP

2/1

3.96

12

ด.ช.ณชนก         กลัดสำเนียง

EP

2/2

3.95

13

ด.ญ.เมรียา         ตุ้มกลีบ

EP

2/1

3.95

14

ด.ญ.กานต์ธีรา     รัตนาจารย์

GEP

2/3

3.99

15

ด.ญ.ศิรภัสร์        อึ่งป่อง

GEP

2/3

3.98

16

ด.ญ.ธิดารัตน์       พลธร

GEP

2/3

3.96

17

น.ส.พิมพ์อัปสร     นวกิจรังสรรค์

EP

3/1

3.99

18

ด.ช.ชานนท์         ชะนะมา

EP

3/1

3.97

19

ด.ญ.วริศรา        กุลชัยพานิช

EP

3/2

3.96

20

น.ส.ภัทรมน        สุดโคต

GEP

3/3

3.98

21

ด.ญ.พิชชากร      โอภาสสุริยัน

GEP

3/3

3.97

22

ด.ญ.ลักษิกา        ศรีไชย

GEP

3/3

3.95

23

น.ส.ภูริชญา        สุทธิโกเศศ

GEP

3/3

3.95

24

น.ส.ณัฏฐณิชา      พานิช

GEP

3/3

3.95

25

น.ส.ณสิกาญจน์    ปทุมทิพย์ธนนท์

EP

4/2

3.96

26

นายปริวรรต        พิชัย

EP

4/1

3.75

27

นายภูริทัตย์         จารุพงศ์

EP

4/1

3.70

28

น.ส.นภัสวรรณ      เกียรติสาโรจน์

GEP

4/5

3.95

29

น.ส.ปิยะนันท์        จูมสีมา

GEP

4/3

3.92

30

น.ส.ณัฐณิชา        เมืองชู

GEP

4/3

3.91

31

นายพรพลัง         สุรโชคสิริพร

EP

5/1

4.00

32

น.ส.สุพรรณรัศมิ์    วงศ์สรรพสาคร

EP

5/1

3.92

33

น.ส.พิศอัมพร       บัวศรี

EP

5/2

3.91

34

นายกานตพงศ์      กรณโสภณพันธ์

GEP

5/4

4.00

35

น.ส.มณธรา         เกียรติเรืองชัย

GEP

5/3

4.00

36

น.ส.ปารีณา         พรเฉิดฉาย

GEP

5/3

4.00

37

น.ส.วรกานต์        ตาเขียว

GEP

5/6

3.96

38

น.ส.รชยา           เพิ่มสินทวี

GEP

5/6

3.96

39

น.ส.อาทิตยา        อรรถมงคลชัย

GEP

5/6

3.95

40

น.ส.รุจรวี           ปฏิภาณจำรัส

GEP

5/4

3.95

41

น.ส.นิชา            อัศวพลากร

EP

6/1

3.97

42

น.ส.วิชญาภา       วงศ์สกุลวิวัฒน์

EP

6/2

3.96

43

น.ส.ญานิศา        วัฒนาศิริวิโรจน์

EP

6/2

3.95

44

น.ส.อรณิช         สมสมัย

EP

6/1

3.95

45

น.ส.หทัยชนก       กรณโสภณพันธ์

GEP

6/4

3.99

46

น.ส.สุพิชญา        สุรโชคสิริพร

GEP

6/4

3.99

47

น.ส.ชุตินันท์        อุดมลาภประสิทธิ์

GEP

6/3

3.98

48

น.ส.สาธิดา          ใยยั่งยืน

GEP

6/4

3.97


Download  รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี-ประจำปีการศึกษา-2561.pdf