แนวการสอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยศึกษาตอนต้น


โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

วิชาประวัติศาสตร์
วิชาสังคมศึกษา