แนวการสอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยศึกษาตอนปลาย


โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิชาประวัติศาสตร์
วิชาสังคมศึกษา