หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดสอบ SSRU-TEP ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น ม.๔-๖
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดสอบ SSRU-TEP ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น ม.๔-๖

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-12-14 13:06:21

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดสอบ SSRU-TEP ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น ม.๔-๖

เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนด้านทักษะภาษาอังกฤษให้ก้าวทันโลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ ตามเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานยุโรป (CEFR) นอกจากการวัดผลประะมินผลในห้องเรียนของรายวิชาต่างๆ แล้ว ทางโรงเรียนได้ตระหนักและจัดสอบให้นักเรียนได้มีผลสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล เช่น CU-TEP, IELTS, TOEIC, TOEFL เป็นต้น

โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการจัดสอบให้ในครั้งนี้ สำหรีบปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนจะจัดสอบให้นักเรียนระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมีนักเรียนที่จะเข้าสอบจำนวนทั้งสิ้น ๔๐๔ คน