หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-15 12:05:56


วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

การประชุมมีประเด็นวาระสำคัญ ดังนี้

▶ เสนอแต่งตั้งบุคลากรของโรงเรียนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ของคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

▶ ขออนุมัติกรอบงบประมาณตามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

▶ การพิจารณาขอเงินค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคืน กรณีนักเรียนที่ลาออกหลังมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิต

▶ การพิจารณาขอส่วนลดเงินค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคืน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

▶ การพิจารณาร่างประกาศมาตรการให้ความช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔