หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนสาธิตจัดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนสาธิตจัดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-03-12 18:23:31

              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564  ระหว่างวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2564  สอบโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ นักเรียนมีเวลาในการทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง  โดยดำเนินการมาตรการป้องกัน COVID-19   โรงเรียนจะประกาศผลการสอบในวันที่ 12 มีนาคม 2564  ในเว็บไซต์โรงเรียนและบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน  และผู้ที่สอบผ่าน จะต้องสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ในลำดับถัดไป