หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > Saturday English Class การฝึก Listening -Speaking การพัฒนาด้าน Vocabulary ระดับ A1, A2, และ B1 นักเรียนทำแบบฝึกหัด Grammar และฝึกการเขียนเชิง Creative Writing
Saturday English Class การฝึก Listening -Speaking การพัฒนาด้าน Vocabulary ระดับ A1, A2, และ B1 นักเรียนทำแบบฝึกหัด Grammar และฝึกการเขียนเชิง Creative Writing

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-07-08 11:15:47

วันเสาร์ที่ 15 มิ.ย.2567 โครงการภาคภาษาอังกฤษโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบ CEFR หรือมาตรฐานยุโรป สอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 07.00-12.10 น. โดยกิจกรรมเน้นเรื่องการฝึก Listening -Speaking  การพัฒนาด้าน Vocabulary ระดับ A1, A2, และ B1 นักเรียนทำแบบฝึกหัด Grammar และฝึกการเขียนเชิง Creative Writing กิจกรรมต่างๆ เน้น Active Learning จึงทำให้นักเรียนสนุกสนาน กล้าพูด กล้าคิด และกล้าแสดงออกอย่างเต็มที่