หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โ่รงเรียนสาธิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสี่
โ่รงเรียนสาธิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสี่

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-16 11:05:46

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4  นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์ (ประธาน)   ดร.สาลินี ขจรไพร (กรรมการ) และ ดร.ณัฐพงษ์ ฉลาดแย้ม (กรรมการและเลขานุการ) เข้าตรวจประเมินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยมี รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ  ผศ.ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ และคณะผู้บริหาร  ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน  และนำเสนอข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี   และคณะกรรมการมีการสัมภาษณ์ 

1. ตัวแทนนักเรียน ฝ่ายประถมและมัธยม 

2. สัมภาษณ์ครูโรงเรียนสาธิต 

3. พล.ต.อ.ปรุง บุญผดุง นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต และตัวแทนกรรมการอำนวยการ

4. ผู้แทนผู้ปกครอง