หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "สะท้อนภาพปัจจุบัน บนหลักการและปรัชญา สู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย"
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "สะท้อนภาพปัจจุบัน บนหลักการและปรัชญา สู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-11-17 20:58:19

"โรงเรียนสาธิต พร้อมพลิกโฉม"

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น.  รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "สะท้อนภาพปัจจุบัน บนหลักการและปรัชญา สู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย"  ให้กับบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับฟัง ซึ่งทางโรงเรียนสาธิต มีความพร้อมในการพลิกโฉมโรงเรียนสาธิต

 ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ที่ว่า

 "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถานศึกษาคุณภาพชั้นนำสู่สากล"  

      คุณภาพ  คือ  สร้างนักเรียนให้มีคุณภาพ มีการวัดระดับความรู้ทางภาษา ที่ได้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เช่น การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TU-SET   ,  IELTS   การสอบวัดระดับภาษาจีน HSK  มีการพัฒนาบุคลากร พัฒนาทักษะทางด้านการเขียนบทความวิจัย นำไปเผยแพร่สู่ระดับชาติและระดับนานาชาติ   มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีผ่านมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ  

      ชั้นนำ  คือ  โรงเรียนสาธิต เป็นโรงเรียนระดับแถวหน้า  ผู้บริหารมีนโยบาย ที่จะนำโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่ คิดก่อน ทำก่อน และจะนำก่อน

      สากล  คือ  ความเป็นนานาชาติ (international)  เป้าหมายที่โรงเรียนมุ่งมั่นที่จะส่งผลผลิตไปสู่สากล  จัดหาทุนเรียนฟรี 100% ให้แก่นักเรียน วางเป้าหมายให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ม.ต้น  มีโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ในการพัฒนาทักษะภาษา และเปิดโลกการเรียนรู้  และนักเรียนสามารถพัฒนาและปรับตัว ให้เป็นพลเมืองโลก (Global Citizen)  โดยมีโครงการพัฒนาทักษะทางด้านต่างๆ สู่สากล และการเข้าสังคม ไม่ว่าจะเป็น โครงการพัฒนาทักษะในการรับประทานอาหารสากล   การพัฒนาทักษะกีฬากอล์ฟ   การเต้นลีลาศ  ทักษะเหล่านี้ ช่วยพัฒนาทั้งด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ   การเข้าสู่สังคม และการเข้าสู่ระดับนานาชาติ