หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมประชุม กบม. สวนสุนันทา ครั้งที่ 10/2565
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมประชุม กบม. สวนสุนันทา ครั้งที่ 10/2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-10-28 12:26:49

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 10 / 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5  โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีเป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  นอกจาก เรื่องที่ประธานได้แจ้งเรื่องสำคัญให้ที่ประชุมทราบแล้ว ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน) ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน  ซึ่งผลการดำเนินงานตามคำรับรองดังกล่าวของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปรากฏว่า สำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 100%