หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผลการประกวดเรียงความ “รักแม่ทุกวันพระคุณนั้นลูกบูชา” ของ “เครือข่ายเยาวชนพุทธอาสา” นร.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผลการประกวดเรียงความ “รักแม่ทุกวันพระคุณนั้นลูกบูชา” ของ “เครือข่ายเยาวชนพุทธอาสา” นร.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-09-16 12:00:11


ผลการประกวดเรียงความ “รักแม่ทุกวันพระคุณนั้นลูกบูชา” ของ “เครือข่ายเยาวชนพุทธอาสา”

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


เหรียญทอง

นางสาววิรัลสิรี พันธ์เตี้ย

นายเศรษฐสรร จิระธนประเสริฐ

นางสาวอภิรตา จันทรศรี

นางสาวชัญญานุช เลิศไกรย์

นางสาวนันทน คงคืน

นางสาวศิรภัสร์ อึ่งป่อง

นางสาวชุติมณฑน์ แจ่มแจ้ง

นางสาวปภัชญา คูหาภินันทน์

นางสาวสุธาสินี ทวีแสง

นางสาวพิมพ์พิศา ถาอุปชิต

นายกันตพัฒน์ ศิริบุญเรือง

นางสาวญาณิศา อุ่นจิตต์พันธุ์

นางสาวปัณฑิตา สดขุนเณร

นางสาวกานต์ธีรา รัตนาจารย์

นางสาวนภสร ลาภประกอบกิจ

นางสาววิรัญญา อร่ามแสงจันทร์

นางสาวกัลยณภัทร ถิ่นทัพไทย

นายศิวกร นวลไชยดี

เด็กชายศิรปรัชญ์ ศิลาวิลาศภักดี

นางสาวปภาวรินทร์ ภูมิอาจ

นายชานน สิงห์บูรณา

นางสาววิลาสิณี บุนนาค

นางสาวเขมจิรา อรัญยงค์

นายกฤตนพ รักษ์มาก

นางสาวทักษวดี ชอบจิตต์

นายก้องภพ ศรีนิเวศน์

นางสาวฐิตารีย์ มาระเพ็ญ

นางสาวเพ็ญพิชญา เกิดนาค

เหลียญเงิน

นายณัฐกิด ประภากาศ

นางสาวเมรียา ตุ้มกลีบ

นางสาวพลังบุญ สมุทรหล้า

นางสาวภูริชญา ตั้งตรงจิตร

นางสาวศุพิชญนาฏ ขัติวงค์

นายศิวกร ดุลยะนันท์

นายเขตต์ตวัน หยู่หนูสิงห์

นางสาวศุภิสรา การุณรังษีวงศ์

นางสาวพัชรวลัย ซังปาน

นางสาวณัฐชนก ขนมเปีย

นายบารมี ฟุ้งพงษ์

นายณัฏฐกฤษฏิ์ เหลืองนภา

นางสาวจีรินันท์ วณิชวิทย์

นายศิรชัช ลิ่มบุตร

นางสาวณัฏฐนันท์ ธีรพลอำพัน

นายธนภัทร จักษ์เมธา

นายวิวิศน์ เอื้อทยา

นางสาวจตุรพร กิจเกียรติ์

นางสาวขวัญชนก หนูงาม

นายภาสวิชญ์ ตันเรืองศรี

นางสาวกนกวรรณ เปี่ยมสง่า

นางสาวชณัณชิดา ดิษฐกุมาร

นายเมธาสิทธิ์ ลอยลาวัลย์

นายธีรพัฒน์ บุญเสริม

นายจิรภัทร นิรมิตรนุรักษ์

นายภาสวิชญ์ ศรีธานี

นางสาวรชฏวรรณ โพธิ์สาราช

นางสาวภคภรณ์ อังศิริโสภานนท์

นางสาวลภัสนันท์ บุญเพชร

นายวายุ แจ่มใส

นายโสภณัฐ แสนสว่าง

เหรียญทองแดง

นางสาวธนัญดา วิจิตรธนสาร

นายภัทรชนน ปิ่นแก้ว

นางสาวกัญพิมล นันทิรุจ

นายพิชญุตม์ แย้มเพียร

นายณัฏฐ์ธน คงเจริญสุข

นางสาวจิรวดี แสนสอาด

นางสาวปิยารัตน์ สุขยิ่ง

นายธัญเทพ อนันต์ธนาพงษ์

นายภัทรธร พงษ์สนิท

นายกรวิชญ์ พุทธิปัญญาวงศ์

นางสาวกิตติมา โพธิ์วิเชียร

นายมรุพงศ์ กุลสิงห์

นายพิพัฐฏ์พล ตั้งสะสม

นางสาวฤดีลักษณ์ อุดมผล

นายสิปปกร กาลอินทร์

นายเสฏฐวุฒิ สรรค์นิกร

นายเลิศฐิพงษ์ สุขกลิ่น

นายพงศ์พิสิฏฐ์ ทองแก้ว

นายโสภณวิชญ์ บุญเรือง

นายนฤบดินทร์ สีวิภาพงษ์

นายปุรณัฐ วรรณบุตร

นายธีระ พิรุณจินดา

นางสาวประวีณนุช ศรีพยัคฆ์

นายปาราเมศ รัศมีแจ่ม

นายอิทธิวรรธน์ ขุนพิชัย

เข้าร่วม

นางสาวมานิตา บุญพิทักษ์

นายอิทธิโชค นุชนา

นางสาวเอลิศรา ยูมิน

นายฐิติสิทธิ์ สุขราช

นายกฤติน ภิญโญกุล

นายณัฐพล กาญจนกิตติชัย

นายรัตนชาติ ชูพุทธพงษ์

นายปรัชญา สว่างอารมณ์

นายอัมรินทร์ ทรายแก้ว

Download