หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมครูมืออาชีพ เพื่อพลิกโฉมสู่ SD-SSRU Next ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2564 อบรมในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Google Meet
โครงการอบรมครูมืออาชีพ เพื่อพลิกโฉมสู่ SD-SSRU Next ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2564 อบรมในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-11-16 15:02:46

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมครูมืออาชีพ เพื่อพลิกโฉมสู่ SD-SSRU Next ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2564  อบรมในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Google Meet และรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุมพณิชยกุล 

   วันแรก เป็นการอบรมเรื่องการพัฒนาหลักสูตรครูมืออาชีพ  โดย อาจารย์ ดร.ภูวิชญ์  งิ้วลาย และ อาจารย์ ดร.ภัทรา อุ่นทินกร   เป็นวิทยากร  จากนั้นมีกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของแต่ละกลุ่มสาระ  จากนั้นในช่วงบ่าย หัวหน้าและตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ นำเสนอผลการวิเคราะห์ปัญหาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสรุปผลการดำเนินงานภาคเรียนที่ 1/2564