แนวการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น


โครงสร้างรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

วิชาดนตรีไทย

วิชาดนตรีไทย ปี 2563

โครงการสอน ดนตรีไทย ม.ต้น.pdfโครงการสอน ดนตรีไทย ปี 2563