หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > การแสดงจากตัวแทนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศจีน ในงาน The 4th red beach cup Dalian Internatinal Youth cultural exchange 2019
การแสดงจากตัวแทนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศจีน ในงาน The 4th red beach cup Dalian Internatinal Youth cultural exchange 2019

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-09-10 09:21:44

          เมื่อวันที่ 9-19 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ กรุงปักกิ่ง, ต้าเหลียน และปันจิน ประเทศจีน ร่วมกับนักเรียนจากนานาชาติ 15 ประเทศ และได้รับรางวัลในฐานะนักแสดงรับเชิญจากนานาชาติ ในงาน Joy dancing Beijing 2019 และ The 4th red beach cup Dalian Internatinal Youth cultural exchange 2019  ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายเฉลิมลาภ  แซ่เตียว   ม.5/5

2. นางสาว นรกมล ทัดพิทักษ์กุล  ม.5/2

3. นางสาวพลอยนภัส สุขชาญศิลป์  ม.5/4

4. นายพรหมเมษ วุฒิกานากร  ม.5/1

5. นายชนทัช กล่อมจิตร์ ม.5/2

6. นางสาว สิระบุญลักษณ์ แก่งหินแก้ว รฎา ม.5/5

7. นางสาวณสิกาญจน์ ปทุมทิพย์ธนนท์ ม.5/2

8. นางสาวณิชกานต์ ฑีฆายุ ตอง ม.5/3

9. นางสาวณิชารีย์ เสาเกลียว  ม.5/5

10.นายสรรพวัต วงศ์สรรพสาคร ม.5/1