รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ


รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

สาขา/มหาวิทยาลัย

ประเทศ

ประเภททุนที่ได้รับ

หมายเหตุ

1

นางสาวกัญตฐพรรษ  ชมภูทรัพย์ศิริPsychology and cognitive science , Macquarie university

ออสเตรเลีย

ค่าเล่าเรียน 50 %

2

นายยศพล  เข็มลายInternational Relations ,  Tokyo International University

ญี่ปุ่น

ค่าเล่าเรียน 30 %

3

นายกฤตชัย  คูหาภินันท์สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยยูนนาน

จีน

ค่าเล่าเรียน 100 %ค่าที่พัก 100 %

4

นางสาวณัฐณิชา  แดงเวชงามสาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยยูนนาน

จีน

ค่าเล่าเรียน 100 %ค่าที่พัก 100 %

5

นางสาวฐิตานันท์  เกษมมงคลสาขาเศรษฐกิจระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้นานาชาติ

จีน

ค่าเล่าเรียน 100 %ค่าที่พัก 100 %

6

นางสาววรกานต์  ตาเขียวสาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยซีหนาน

จีน

ค่าเล่าเรียน 100 %ค่าที่พัก 100 %

7

นางสาวนริสรา  แสงมูล
สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยซีหนาน

จีน

ค่าเล่าเรียน 100 %ค่าที่พัก 100 %

8

นางสาวณชิตา  ธันยเดชาคมสาขาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยจี้หนาน

จีน

ค่าเล่าเรียน 100 %ค่าที่พัก 100 %

9

นางสาวศุภกัณฑ์  ชีรนรวนิชย์
สาขาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยจี้หนาน

จีน

ค่าเล่าเรียน 100 %ค่าที่พัก 100 %

10

นายพฤษ์  พฤกษ์วังขาว
สาขาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยจี้หนาน

จีน

ค่าเล่าเรียน 100 %ค่าที่พัก 100 %

11

นายไพวิชญ์  ใจกิจสุวรรณ
Aircraft Maintenance Engineering, Nilai University

มาเลเซีย

ค่าเล่าเรียน 100 %
**จำนวนนักเรียนที่ได้ทุนการศึกษาในต่างประเทศ คิดเป็น ร้อยละ 7 ของจำนวนนักเรียนม.6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด 150 คน

ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

สาขา/มหาวิทยาลัย

ประเทศ

ประเภททุนที่ได้รับ

หมายเหตุ

1

นางสาวจิณห์นิภา คงประเสริฐมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้

จีน

ค่าเล่าเรียน 100 %ค่าที่พัก 100 %

2

นายสิทธานต์ หารเพียรพงศ์มหาวิทยาลัยจี้หนาน

จีน

ค่าเล่าเรียน 100 %ค่าที่พัก 100 %เงินเดือน 1,500 หยวน

3

นางสาวภัทราพร สนหอมมหาวิทยาลัยหนานจิง

จีน

ค่าเล่าเรียน 100 %ค่าที่พัก 100 %

4

นางสาวพจีนาถ เพ็ชรคงมหาวิทยาลัยหนานจิง

จีน

ค่าเล่าเรียน 100 %ค่าที่พัก 100 %

5

นางสาวปัณณพร สายเพชรมหาวิทยาลัยเทียนจิน

จีน

ค่าเล่าเรียน 100 %ค่าที่พัก 100 %เงินเดือน 1,500 หยวน

6

นางสาวพิชญาภา แก้วไวยุทธิ์มหาวิทยาลัยเทียนจิน

จีน

ค่าเล่าเรียน 100 %ค่าที่พัก 100 %เงินเดือน 1,500 หยวน
**จำนวนนักเรียนที่ได้ทุนการศึกษาในต่างประเทศ คิดเป็น ร้อยละ 4 ของจำนวนนักเรียนม.6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ทั้งหมด 159 คน


ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

สาขา/มหาวิทยาลัย

ประเทศ

ประเภททุนที่ได้รับ

หมายเหตุ

1

นางสาวพิชญวรรณ บุญรักษ์วนิช
BSc (Hons) Economics , University of Surrey

อังกฤษ

ส่วนตัว

2

นางสาวอภิชยา นิวาศะบุตร
Information Technology , Western Sydney University

ออสเตรเลีย

ส่วนตัว

3

นายศุภพล โชติกวรรณ
College of Asia Pacific Studies (APS) , Ritsumeikan  AsiaPacific University

ญี่ปุ่น

ค่าเล่าเรียน 100 %

4

นางสาวพิชญา ไชยพานิช
College of Asia Pacific Studies (APS) , Ritsumeikan  Asia Pacific University

ญี่ปุ่น

ค่าเล่าเรียน 100 %

5

นางสาวพริมา ผากานนท์
มหาวิทยาลัยหยวนเจ๋อ

ไต้หวัน

ค่าเล่าเรียน 100 %

6

นางสาวชนากานต์ สุงสุวรรณ
International Economics and Trade  , University of International Business and Economics

จีน

ส่วนตัว

7

นางสาวกรวรรณ สินสมบัติ
มหาวิทยาลัยฮว๋าเฉียวเซี่ยเหมิน

จีน

ค่าเล่าเรียน 100 %ค่าที่พัก 100 %

8

นางสาวจิตติกานต์ มณฑา
มหาวิทยาลัยฮว๋าเฉียวเซี่ยเหมิน

จีน

ค่าเล่าเรียน 100 %ค่าที่พัก 100 %

9

นายศุภกฤต ทับทิมทอง
มหาวิทยาลัยฮว๋าเฉียวเซี่ยเหมิน

จีน

ค่าเล่าเรียน 100 %ค่าที่พัก 100 %

10

นางสาวพิชญธิดา ชอุ่มทอง
มหาวิทยาลัยฮว๋าเฉียวเซี่ยเหมิน

จีน

ค่าเล่าเรียน 100 %ค่าที่พัก 100 %

11

นางสาวเกศภักดิ์ นาคสู่สุข
มหาวิทยาลัยจี้หนาน

จีน

ค่าเล่าเรียน 100 %ค่าที่พัก 100 %

**จํานวนนักเรียนที่ได้ทุนการศึกษาในต่างประเทศ คิดเป็น ร้อยละ 6 ของจํานวนนักเรียนม.6 ที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ทั้หงมด 180 คน

ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

สาขา/มหาวิทยาลัย

ประเทศ

ประเภททุนที่ได้รับ

หมายเหตุ

1

นางสาวพิชญา ทวีศักดิ์วิไลSchool of the Art Institute of Chicago

อเมริกา

ส่วนตัว

2

นายพบธรรม ฉายวิจิตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฮาร์บิน

จีน

ค่าเล่าเรียน 100 %ค่าที่พัก 100 %

**จำนวนนักเรียนที่ได้ทุนการศึกษาในต่างประเทศ คิดเป็น ร้อยละ 3 ของจำนวนนักเรียนม.6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ทั้งหมด 108 คน