กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
อาจารย์ ดร.ภูวิชญ์  งิ้วลาย

รักษาการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

http://elsd.ssru.ac.th/phuwitch_ng/


อาจารย์พรสิรินทร์  หาเรือนทรง

อาจารย์กิตติพงษ์  เสนาะสรรพ์


http://elsd.ssru.ac.th/kittipong_sa

อาจารย์นิติ  อร่ามเรืองสกุล

http://elsd.ssru.ac.th/niti_ar


อาจารย์เมธาวีย์  ศักดิ์ศิษฎ์พิพัฒน์


Mr.Zhang Chao

Mr.Haurylau Ryhor
อาจารย์นัฐปภัสร์  ทับแอน(English Program)http://elsd.ssru.ac.th/nathpapas_ta/


Mr.Ruben Bal


.