หน้าหลัก > ข่าว > วิดีโอ > การจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีและทักษะการคิดวิเคราะห์
การจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีและทักษะการคิดวิเคราะห์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-03-04 11:38:55

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในภาคการศึกษา ผู้เรียนในยุคดิจิทัล จึงต้องมีพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันได้ ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงมุ่งเน้นพัฒนาทักษะในด้านเทคโนโลยี และทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอนให้กับนักเรียน ซึ่งในรายวิชาวิทยาการคำนวณ และรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีจะมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้ทักษะทางด้านเทคโนโลยี การคิดออกแบบ และสร้างสรรค์ชิ้นงานที่สามารถนำมาแก้ไขในชีวิตประจำวันได้ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และการทำโครงงานการพัฒนาเทคโนโลยีของนักเรียนจะเป็นอย่างไร ติดตามรับชมได้จากคลิปวิดีโอ "เทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่เราคิด"