หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.3
นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.3

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-03-03 10:32:08

          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนฝึกการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อหาวิธีในการปัญหา และนำมาทดลองใช้จริง ผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นอาจารย์ของโรงเรียน มาร่วมให้คะแนนและให้คำเสนอแนะแก่นักเรียน โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม การฝึกฝนการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์ การใช้ศิลปะ การออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการนำเสนอ โดยใช้ทักษะการพูดในวิชาภาษาไทย ซึ่งเป็นการบูรณาการของหลากหลายวิชา นำมาเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อนำมาเสนอให้แก่คณะกรรมกาารได้รับชม