หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์และนักเรียน เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
อาจารย์และนักเรียน เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-02-13 17:25:06

           วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติจากวิทยากร จิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตร ประจำหลัก" รุ่นที่ ๓/๖๒ "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" มาบรรยายพิเศษ เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ณ ห้องประชุมพณิชยกุล อาคาร 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เป็นประธานในพิธี

         กิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยกลุ่มจิตอาสาพระราชทานในถ่ายทอดให้กับนักเรียน และอาจารย์ได้รับฟัง อีกทั้งเพื่อได้น้อมนำพระมหากรุณาธิคุณในการสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว