หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนและแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากร
ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนและแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากร

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:27:24

            วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ จัดประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน 2 /2562 โดยได้บรรยายการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วรเดช จันทรศร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาบรรยายเรื่อง "แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรโรงเรียนสาธิต" และรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรของโรงเรียน